Sign In
​​

​​

​​

​​

​​

John Pau​l International College Academic Calendar​

​Key Dates of the College in 2022

Term 1 - 2022
Monday 31 January 2022
Term 1 - 2022 Commences
Friday01 April 2022Term 1 - 2022 Concludes
Term 2 - 2022
Wednesday
20 April 2022 Term 2 - 2022 Commences
Monday25 April 2022
Anzac Day Public Holiday
Monday02 May 2022
Labour Day Public Holiday
Friday17 June 2022Term 2 - 2022 Concludes
Term 3 - 2022
Tuesday 12 July 2022 Term 3 - 2022 Commences
Monday
15 August 2022
EKKA Public Holiday (Logan City)
Friday
16 September 2022Term 3 - 2022 Concludes
Term 4 - 2022
Monday03 October 2022Queen's Birthday Public Holiday​
Tuesday 04 October 2022 Term 4 - 2022 Commences
Friday25 November 2022
Term 4 - 2022 Concludes

​Key Dates of the College in 2023

Term 1 - 2023
Monday 23 January 2023
Term 1 - 2023 Commences
Friday31 March 2023Term 1 - 2023 Concludes
Term 2 - 2023
Tuesday
18 April 2023 Term 2 - 2023 Commences
Túeday25 April 2023
Anzac Day Public Holiday
Monday31 May 2023
Labour Day Public Holiday
Friday16 June 2023Term 2 - 2023 Concludes
Term 3 - 2023
Tuesday 11 July 2023 Term 3 - 2023 Commences
Monday
14 August 2023
EKKA Public Holiday (Logan City)
Friday
15 September 2023
Term 3 - 2023 Concludes
Term 4 - 2022
Monday02 October 2023Queen's Birthday Public Holiday​
Tuesday 03 October 2023 Term 4 - 2023 Commences
Friday24 November 2023
Term 4 - 2023 Concludes

Lịch Nhập Học trường John Paul năm 2022

​Các ngày quan trọng năm 2022

Học Phần 1 - 2022
Thứ Hai 31 tháng 1 năm 2022
Học Phần 1 - 2022 Bắt Đầu
Thứ Sáu01 Tháng 04 năm 2022Học Phần 1 - 2022 Kết Thúc
Học Phần 2 - 2022
Thứ Tư
20 Tháng 04 Năm 2022 Học Phần 2 - 2022 Bắt Đầu
Thứ Hai25 Tháng 04 Năm 2022
Ngày Lễ Anzac Day
Thứ Hai02 Tháng 05 Năm 2022
Ngày Lễ Lao Động
Thứ Sáu17 Tháng 06 Năm 2022Học Phần 2 - 2022 Kết Thúc
Học Phần 3 - 2022
Thứ Ba 12 tháng 07 năm 2022 Học Phần 3 - 2022 Bắt Đầu
Thứ Hai15 tháng 08 năm 2022
Ngày Lễ EKKA Public Holiday (thành phố Logan)
Thứ Sáu16 tháng 09 năm 2022Học Phần 3 - 2022 Kết Thúc
Học Phần 4 - 2022
Thứ Hai03 tháng 10 năm 2022Ngày Lễ Queen's Birthday ​
Thứ Ba 04 tháng 10 năm 2022 Học Phần 4 - 2022 Bắt Đầu
Thứ Sáu
25 tháng 11 năm 2022
Học Phần 4 - 2022 Kết Thúc

Lịch Nhập Học trường John Paul năm 2023

​Các ngày quan trọng năm 2023

Học Phần 1 - 2023
Monday 23 tháng 02 năm 2022
Học Phần 1 - 2023 Bắt Đầu
Thứ Sáu31 Tháng 03 năm 2023Học Phần 1 - 2023 Kết Thúc
Học Phần 2 - 2023
Thứ Ba
18 Tháng 04 Năm 2023 Học Phần 2 - 2023 Bắt Đầu
Thứ Ba25 Tháng 04 Năm 2023
Ngày Lễ Anzac Day
Thứ hai01 Tháng 05 Năm 2023
Ngày Lễ Lao Động
Thứ Sáu17 Tháng 06 Năm 2023Học Phần 2 - 2023 Kết Thúc
Học Phần 3 - 2023
Thứ Ba 11 tháng 07 năm 2023 Học Phần 3 - 2023 Bắt Đầu
Thứ Hai14 tháng 08 năm 2023
Ngày Lễ EKKA Public Holiday (thành phố Logan)
Thứ Sáu15 tháng 09 năm 2023Học Phần 3 - 2023 Kết Thúc
Học Phần 4 - 2023
Thứ hai02 tháng 10 năm 2023Ngày Lễ Queen's Birthday ​
Thứ Ba 03 tháng 10 năm 2023 Học Phần 4 - 2023 Bắt Đầu
Thứ Sáu24 tháng 11 năm 2023
Học Phần 4 - 2023 Kết Thúc

​​​​​​​​​​约翰保罗国际学院学术日历

2022年​重要日期

2022年第一学期
周一 2022年1月24日
2022年第一学期开学日
周五 2022年4月1日2022年第一学期结束日
2022年第二学期
周三​
2022年4月20日 2022年第二学期开学日
周一 2022年4月25日
澳新军团日(公众假期)
周一 2022年5月2日
劳动节(公众假期)
周五 2022年6月17日 2022年第二学期结束日
2022年第三学期
周二 2022年7月12日 2022年第三学期开学日
周一
2022年8月15日
洛根市EKKA假期
周五
2022年9月16日 2022年第三学期结束日
2022年第四学期
周一 2022年10月3日 英女王寿辰日(公众假期)
周二 2022年10月4日 2022年第四学期开学日
周五 2022年11月25日
2022年第四学期结束日

2023年​重要日期

2023年第一学期
周一 2023年1月23日
2023年第一学期开学日
周五 2023年3月31日2023年第一学期结束日
2023年第二学期
周二​
2022年4月18日 2023年第二学期开学日
周二 2023年4月25日
澳新军团日(公众假期)
周一 2023年5月1日
劳动节(公众假期)
周五 2023年6月16日 2023年第二学期结束日
2023年第三学期
周二 2023年7月11日 2023年第三学期开学日
周一
2023年8月14日
洛根市EKKA假期
周五
2023年9月15日 2023年第三学期结束日
2023年第四学期
周一 2023年10月2日 英女王寿辰日(公众假期)
周二 2023年10月3日 2023年第四学期开学日
周五 2023年11月24日 2024年第四学期结束日

​​​​​​​​​​約翰保羅國際學院學術日曆​

2022 重要日期

2022年第一學期
周一 2022年1月31日
2022年第一學期开学日
週五 2022年4月1日
2022年第一學期結束日
2022年第二学期
週三​​
2022年4月20日 2022年第二學期開學日
周一 2022年4月25日
澳新军团日(公眾假期)
周一 2022年5月2日
劳动节(公眾假期)
週五 2022年6月17日 2022年第二学期结束日
2022年第三学期
週二 2022年7月12日 2022年第三学期开学日
周一
2022年8月15日
洛根市EKKA假期
週五
2022年9月16日 2022年第三学期结束日
2022年第四学期
周一 2022年10月3日 英女王寿辰日(公眾假期)
週二 2022年10月4日 2022年第四学期开学日
週五 2022年11月25日
2022年第四学期结束日

2023 重要日期

2023年第一學期
周一 2023年1月31日
2023年第一學期开学日
週五 2023年3月31日
2023年第一學期結束日
2023年第二学期
週二
2023年4月18日 2023年第二學期開學日
週二 2023年4月25日
澳新军团日(公眾假期)
周一 2023年5月1日
劳动节(公眾假期)
週五 2023年6月16日 2023年第二学期结束日
2023年第三学期
週二 2023年7月11日 2023年第三学期开学日
周一
2023年8月14日
洛根市EKKA假期
週五
2023年9月15日 2023年第三学期结束日
2023年第四学期
周一 2023年10月2日 英女王寿辰日(公眾假期)
週二 2023年10月3日 2023年第四学期开学日
週五 2023年11月24日 2023年第四学期结束日John Paul International College 일정​​​

2022 년 대학의 주요 날짜

연구 파트 1 - 2022
월요일 31 일월 2022
연구 파트 1 - 2022 시작
금요일01 4 월 2022연구 파트 1 - 2022 종료
연구 파트 2 - 2022
수요일
20 4 월 2022 연구 파트 2 - 2022 시작
월요일25 4 월 2022
Anzac Day Public Holiday
월요일02 할 수있다 2022
Labour Day Public Holiday
금요일17 유월 2022연구 파트 2 - 2022 종료
연구 파트 3 - 2022
화요일 12 칠월 2022 연구 파트 3 - 2022 시작
월요일
15 팔월 2022
EKKA Public Holiday (Logan City)
금요일
16 구월 2022연구 파트 3 - 2022 종료
모듈 4 - 2022
월요일03 십월 2022Queen's Birthday Public Holiday​
화요일 04 십월 2022 모듈 4 - 2022 시작
금요일25 십일월 2022
모듈 4 - 2022 종료

​2023 년 대학의 주요 날짜

연구 파트 1 - 2023
월요일23 일월 2023
연구 파트 1 - 2023시작
금요일
31 3 월 2023​
연구 파트 1 - 2023 종료
연구 파트 2 - 2023
수요일
18 4 월 2023 연구 파트 2 - 2023 시작
월요일25 4 월 2023
Anzac Day Public Holiday
월요일01 할 수있다 2023
Labour Day Public Holiday
금요일16 유월 2023
연구 파트 2 - 2023 종료
연구 파트 3 - 2023
화요일11 칠월 2023 연구 파트 3 - 2023 시작
월요일
14 팔월 2023
EKKA Public Holiday (Logan City)
금요일
15 구월 2023
연구 파트 3 - 2023 종료
모듈 4 - 2022
월요일02 십월 2023
Queen's Birthday Public Holiday​
화요일 043십월 2023 모듈 4 - 2023 시작
금요일24 십일월 2023
모듈 4 - 2023 종료
​​