การแนะนำ

โปรแกรมของเรา

เป็นโปรแกรมที่เตรียมนักเรียนที่มีอายุตั้งแต่ 12 ปีข ึ้นไป เพื่อที่จะ

เข้าเรียนในระดับชั้นมัธยมในประเทศออสเตรเลีย เราเปิดสอนวันละ 5 ชั่วโมง จากวันจันทร์ ถึงวันศุกร์ นักเรียนจะใช้ภาษาอังกฤษตลอดเวลา รวมทั้งในการเรียนวิชา คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และ ธุรกิจ

 ผู้ที่จบจากหลักสูตรของเราได้รับการเตรียมตัวอย่างดี และพร้อม ที่จะเข้าเรียนต่อในโรงเรียนทั่วไปได้ในระดับชั้น ม1 ถึง ม6

อาจารย์ของเรา

อาจารย์ของเรามีคุณวุฒิสูง มีประสพการณ์ในการสอนและควบคุมนักเรียนจากนานาชาติ

ทุกท่านเป็นผู้ชำนาญพิเศษในวิธืการสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่สอง

และได้รับการรับรองจากรัฐบาลว่าเป็นอาจารย์ที่มีความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาที่สอน

การสอบเพื่อจัดระดับ

เมื่อมาถึง นักเรียนจะต้องเข้ารับการทดสอบใน 2 แขนงวิชา:

  • ภาษาอังกฤษ - เพื่อวัดความสามารถในการ พูด ฟัง อ่าน เขียน โดยเทียบกับมาตรฐานที่ใช้จากสถาบันภาษาแห่งออสเตรเลีย
  • คณิตศาสตร์ - เพื่อวินิจฉัยระดับความสามารถโดยเทียบกับมาตร ฐานของออสเตรเลียในระดับชั้นนั้นๆ

รายงานความคืบหน้า

นักเรียนจะได้รับการประเมินผลการเรียนตลอดเทอม และจะต้อง สอบผ่านการเลื่อนระดับก่อนที่จะได้เลื่อนขึ้นไปเรียนในระดับต่อไป นักเรียนจะได้รับการทดสอบในการ พูด ฟัง อ่าน เขียน คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และ ธุรกิจ ผู้ปกครองจะได้รับรายงานความคืบหน้า ด้านการเรียนทุกกลางเทอม รวมทั้งรายงานอย่างละเอียดตอนสิ้น เทอมอีกด้วย