Fee Schedule
Các Lệ Phí
Học Phí
Phí Nộp Đơn
(
miễn hoàn lại)
A$ 300
Kiểm tra cuối khóa theo tiêu chuẩn Quốc Gia
(
miễn hoàn lại)
A$ 400
Học Phí Trung Học Cơ Sở / Trung Học
(
một kỳ)
A$4500
Học Phí Tiểu Học
(
một kỳ)
A$3750
Bảo Hiểm Y Tế (OSHC)
(
một năm)
A$ 385
Bảo hộ (khi cần để đáp ứng điều kiện xin visa)
(
một kỳ)
A$ 250
*
Lưu ý: một năm có 4 kỳ học
Xin vui lòng truy cập trang mạng để có thông tin cập nhật nhất
Lệ Phí Giám Hộ
Lệ Phí Tìm Giám Hộ
(
miễn hoàn lại)
A$ 200
Lệ Phí Giám Hộ (một kỳ)
(
một kỳ)
A$3300
Lệ Phí Chuyển Giám Hộ (một lần)
A$ 200
Những Phí Khác
Đón tại phi trường
(
mỗi học sinh)
A$ 200
Đồng Phục
(
khoảng 2 bộ)
A$ 500
Sách Giáo Khoa
(
tùy theo từng lớp)
A$ 150
Đăng Ký Nhập Học
Hoàn Thành Đơn Xin Nhập Học
Bảng Copy Kết Quả Học Tập (hai năm gần nhất)
Xin vui lòng kèm theo AUD$300 phí đăng ký và gởi đến:
Quản Lý Tuyển Sinh
John Paul International College
John Paul Drive
Daisy Hill Qld 4127 Australia
ĐT: +617 3826 3474
Fax:
+617 3826 3475
Email:
Website:
Các Kỳ Học
Tháng 1
Tháng 4
Tháng 7
Tháng 10
14
|
John Paul International College