CHUYỂN TIẾP LÊN ĐẠI HỌC SAU KHI
TỐT NGHIỆP TRUNG HỌC
Mỗi cấp độ kéo dài tối đa 10 tuần. Học sinh có thể được yêu cầu học Khóa Dự
Bị Trung Học từ 10 đến 50 tuần trước khi được chuyển sang chương trình phổ
thông của John Paul.
Học sinh sẽ được sự tư vấn của bộ phận Định Hướng để chọn nghề nghiệp
nhằm chọn được hướng vào đại học phù hợp nhất với năng lực của mình; ví dụ
như chọn học theo Giáo trình phổ thông Úc (Overall Position – OP, bằng Trung
Học); hoặc học Dự bị đại học; học theo Giáo trình chuyên quốc tế (International
Baccalaureate – IB) hay theo học trường dạy nghề. Chúng tôi luôn mong muốn
các em có lựa chọn đúng đắn và sự chuẩn bị tốt nhất cho sự nghiệp của mình.
Hướng Nghiệp
Anh Văn
Toán
Kinh Doanh
Kinh Tế
Tế Toán
Luật Pháp
Thiết Kế
Công Nghệ
Sinh Học
Quản Lý Khách Sạn
Lịc Sử
Ngôn Ngữ
Khoa Học
Kiểm
Tra
Đầu
Vào
Cấp Độ 5 Dự Bị Trung Học
10
Tuần
Cấp Độ 4 Dự Bị Trung Học
10
Tuần
Cấp Độ 3 Dự Bị Trung Học
10
Tuần
Cấp Độ 2 Dự Bị Trung Học
10
Tuần
Cấp Độ 1 Dự Bị Trung Học
10
Tuần
Dự Bị Tiểu Học Quốc Tế
20
Tuần
Trung Học Chuyên Quốc Tế (IB)
Tháng 1
Lớp 11 (Tháng 1 / 4 / 7)
Lớp 11 (Tháng 1 / 4 / 7 /10)
Lớp 7 đến 9 (Tháng 1 / 4 / 7 /10)
Lớp 4 đến 6 (Tháng 1 / 4 / 7 /10)
Lớp 12
OP
Năm 1
Đại Học
| 13