John Paul International College
Dự Bị Tiểu Học · Tiểu Học (Lớp 4 - 6)
Dự Bị Trung Học · Phổ Thông Trung Học (Lớp 7 - 12)
Unity | Christ | Learning