image
image
วิ
ทยาลั
ยมี
สิ่
งอำ
�นวยความสะดวกและบริ
การที่
ก้
าวหน้
า ช่
วยให้
เราได้
เสาะ
หาความรู้
(Xiaoying ZHANG -
กวางตุ้
ง ประเทศจี
)
กิ
จกรรมโรงเรี
ยน
มี
โปรแกรมหลั
กสู
ตรเสริ
มมากมายที่
ครอบคลุ
มศิ
ลปะการแสดง กี
ฬา
และการมี
ส่
วนร่
วมในชุ
มชน ซึ่
งช่
วยเสริ
มสร้
างชี
วิ
ตการเรี
ยนให้
กั
นั
กเรี
ยน
การฝึ
กสอนเฉพาะด้
านช่
วยสนั
นสนุ
นโปรแกรมกี
ฬาที่
ประสบความ
สำ
�เร็
จอย่
างมากนี้
สิ่
งอำ
�นวยความสะดวกทางกี
ฬาที่
ครบครั
น รวม
ไปถึ
งศู
นย์
ฝึ
กกี
ฬาในร่
มขนาดใหญ่
พร้
อมบริ
เวณฝึ
กยกน้ำ
�หนั
กและ
แอโรบิ
กแยกเป็
นสั
ดส่
วน คอร์
ทกี
ฬาเจ็
ดคอร์
ท สนามแข่
งกี
ฬาสอง
สนามในวิ
ทยาเขตหลั
กและสนามเด็
กเล่
นอี
กจำ
�นวนหนึ่
งที่
ศู
นย์
กี
ฬา
ซึ่
งตั้
งอยู่
ติ
ดกั
บวิ
ทยาลั
ย เปิ
ดโอกาสอั
นดี
เยี่
ยมให้
กั
บนั
กเรี
ยนทุ
กคน
ได้
ฝึ
กและเล่
นกี
ฬา
8
|
John Paul International College