image
มี
เครื
อข่
ายบุ
คลากรสนั
บสนุ
นคอยให้
ความช่
วยเหลื
อเต็
มเวลา
รวมไปทั้
ง หั
วหน้
าชั้
นปี
อนุ
ศาสนาจารย์
อาจารย์
แนะแนว
อาจารย์
ด้
านสอนภาษาอั
งกฤษในฐานะภาษาที่
สองและ
อาจารย์
ส่
งเสริ
มการเรี
ยนรู้
มี
โปรแกรมสอนเสริ
มที่
เหมาะสม
เพื่
อช่
วยพั
ฒนาและสนั
บสนุ
นนั
กเรี
ยนในการไปสู่
ความเป็
เลิ
ศทางวิ
ชาการ
ด้
วยโปรแกรมกี
ฬาและวั
ฒนธรรมของโรงเรี
ยนที่
ครอบคลุ
มากที่
สุ
ดโปรแกรมหนึ่
งในออสเตรเลี
นั
กเรี
ยนของเราจึ
งมี
สุ
ขภาพที่
ดี
และได้
รั
บผลประโยชน์
ทางสั
งคม ในขณะเดี
ยวกั
โปรแกรมพาธเวย์
(Pathways Program) ในช่
วงระดั
บกลาง
จะช่
วยค้
นหาพรสวรรค์
ที่
เพิ่
งก่
อตั
วของนั
กเรี
ยนและจั
ดให้
พวก
เขาได้
เรี
ยนรู้
หรื
อฝึ
กฝนกั
บผู้
ฝึ
กสอนและพี่
เลี้
ยงที่
ดี
ที่
สุ
ดของ
ออสเตรเลี
ยเพื่
อช่
วยในพั
ฒนาการของพวกเขา
ระดั
1
ระดั
2
ระดั
3
ระดั
5
ระดั
4
. ภาษาอั
งกฤษเพื่
อการศึ
กษา
. คณิ
ตศาสตร์
. วรรณคดี
อั
งกฤษ
. สื่
อศึ
กษา
. วิ
ทยาศาสตร์
, ธุ
รกิ
. ภาษาอั
งกฤษเพื่
อการศึ
กษา
. คณิ
ตศาสตร์
. วรรณคดี
อั
งกฤษ
. วิ
ทยาศาสตร์
. ธุ
รกิ
. ภาษาอั
งกฤษ
. คณิ
ตศาสตร์
. วิ
ทยาศาสตร์
. ประวั
ติ
ศาสตร์
ออสเตรเลี
. ภาษาอั
งกฤษ
. วิ
ทยาศาสตร์
. คณิ
ตศาสตร์
. ภาษาอั
งกฤษ
. คณิ
ตศาสตร์
เทคโนโลยี
ตลอดหลั
กสู
ตร
| 7