image
หลั
กสู
ตร PYP มุ่
งที่
จะพั
ฒนาคนรุ่
นเยาว์
ให้
เป็
นผู้
ที่
ใฝ่
ถาม มี
ความ
รู้
และมี
ความเอื้
ออาทร สามารถคิ
ดได้
อย่
างเป็
นอิ
สระ สื่
อสารอย่
าง
เปิ
ดกว้
างและเป็
นนั
กเรี
ยนที่
มี
วิ
นั
ย มี
ความสมดุ
ลและใจกว้
างทั้
งใน
การเรี
ยนรู้
และการใช้
ชี
วิ
นอกจากนี้
นั
กเรี
ยนระดั
บชั้
นปี
ขึ้
นไปจะได้
เข้
าร่
วมโปรแกรมโน๊
ตบุ๊
คอมพิ
วเตอร์
วิ
ทยาลั
ยจอห์
นพอล (John Paul College Notebook
Computer Program) และได้
รั
บโน๊
ตบุ๊
คคอมพิ
วเตอร์
ส่
วนตั
ว ซึ่
งจะ
ใช้
เป็
นประจำ
�เป็
นส่
วนหนึ่
งของการเรี
ยนในแต่
ละวั
โรงเรี
ยนประถมของวิ
ทยาลั
ยจอห์
นพอลเป็
นโรงเรี
ยนแห่
งแรกใน
บริ
สเบนที่
ได้
รั
บอนุ
ญาตจาก International Baccalaureate ให้
ทำ
�การสอนหลั
กสู
ตรปฐมวั
ย (Primary Years Programme – PYP)
หลั
กสู
ตรนี้
ได้
รั
บการออกแบบสำ
�หรั
บนั
กเรี
ยนอายุ
สี่
ถึ
งสิ
บสองปี
และ
มุ่
งเน้
นการเจริ
ญเติ
บโตโดยรวมซึ่
งครอบคลุ
มพั
ฒนาการทางด้
าน
สั
งคม ร่
างกาย อารมณ์
วั
ฒนธรรมและวิ
ชาการของเด็
ก ในขณะที่
ตระหนั
กดี
ว่
าเด็
กแต่
ละคนจะพั
ฒนาไปตามอั
ตราและรู
ปแบบการ
เจริ
ญเติ
บโตของตนเอง
การผสมผสานของ PYP และหลั
กสู
ตรของออสเตรเลี
ยให้
ความ
สำ
�คั
ญแก่
ทั
กษะพื้
นฐาน
ความรู้
และความเข้
าใจในแวดล้
อมของ
ชุ
มชนที่
เอื้
ออาทร
|
5