image
image
image
image
สาร
จากผู้
อำ
�นวยการ
โลกที่
เราอยู่
กำ
�ลั
งเปลี่
ยนแปลงไปอย่
างรวดเร็
ว โลกาภิ
วั
ตน์
ซึ่
งมี
การเคลื่
อนไหวที่
เพิ่
มขึ้
นของผู้
คน
เทคโนโลยี
เงิ
นตรา ความคิ
ด และความรู้
คื
อโลกในอนาคตของคุ
วิ
ทยาลั
ยจอห์
นพอล (John Paul College) ได้
เตรี
ยมความพร้
อมให้
นั
กเรี
ยนในการใช้
ชี
วิ
ตในโลก
มากว่
า 30 ปี
และในปี
1997 ได้
เปิ
ดวิ
ทยาลั
ยนานาชาติ
จอห์
นพอล (John Paul International
College – JPIC) ขึ้
นเพื่
อเตรี
ยมความพร้
อมให้
นั
กเรี
ยนในการศึ
กษาต่
อในออสเตรเลี
ยให้
ดี
ยิ่
งขึ้
การเลื
อกเส้
นทางที่
ถู
กต้
องจากโรงเรี
ยนไปสู่
มหาวิ
ทยาลั
ยเป็
นการตั
ดสิ
นใจที่
สำ
�คั
เพราะการ
เลื
อกนี้
จะช่
วยก่
อร่
างอาชี
พในอนาคตของคุ
ที่
วิ
ทยาเขตเดซี
ฮิ
ลล์
(Daisy Hill) ของเรา หลั
กสู
ตรเตรี
ยมประถมและหลั
กสู
ตรเตรี
ยมมั
ธยมของ
เราได้
ช่
วยให้
นั
กเรี
ยนประสบความสำ
�เร็
จในการเข้
าเรี
ยนต่
อในชั้
นปกติ
ของวิ
ทยาลั
ยจอห์
นพอลได้
หลั
กสู
ตรของเราช่
วยให้
นั
กเรี
ยนนานาชาติ
สามารถบรรลุ
มาตรฐานทางวิ
ชาการที่
จำ
�เป็
นต่
อการ
เข้
าเรี
ยนและพั
ฒนาทั
กษะในการเรี
ยน ภาษาและวั
ฒนธรรม ซึ่
งช่
วยให้
สามารถปรั
บตั
วเข้
ากั
บการ
เรี
ยนในออสเตรเลี
ยได้
อย่
างราบรื่
นและประสบความสำ
�เร็
จ ไม่
ว่
าจะในระดั
บประถม มั
ธยม หรื
ระดั
บอนุ
ปริ
ญญา/ปริ
ญาในมหาวิ
ทยาลั
ยออสเตรเลี
ยและนานาชาติ
เพื่
อช่
วยเหลื
อในด้
านการเรี
ยนของคุ
ณและให้
มั่
นใจได้
ว่
าช่
วงเวลาที่
คุ
ณใช้
กั
บเราเป็
นช่
วงเวลา
แห่
งความสุ
ข เรามี
บริ
การสนั
บสนุ
นครบครั
น รวมไปทั้
งการปฐมนิ
เทศ การสอนภาษาอั
งกฤษ การ
แนะแนวด้
านวิ
ชาการและวิ
ชาชี
พ ตลอดจนความช่
วยเหลื
อด้
านโฮมสเตย์
(homestay) และที่
พั
ในขณะที่
ความสำ
�เร็
จด้
านวิ
ชาการนั้
นเป็
นเรื่
องสำ
�คั
ญยิ่
ง สวั
สดิ
ภาพส่
วนบุ
คคลของคุ
ณก็
มี
ความ
สำ
�คั
ญไม่
ยิ่
งหย่
อนกว่
ากั
นสำ
�หรั
บเรา ในฐานะสถาบั
นที่
ใหญ่
ที่
สุ
ดและได้
รั
บการยอมรั
บนั
บถื
อมาก
ที่
สุ
ดแห่
งหนึ่
งในออสเตรเลี
ย การเรี
ยนรู้
เพื่
อชี
วิ
ตในประชาคมโลกคื
อความเป็
นจริ
งสำ
�หรั
บนั
กเรี
ยน
ของวิ
ทยาลั
ยจอห์
นพอล
ทางวิ
ทยาลั
ยมี
จุ
ดมุ่
งหมายที่
จะให้
นั
กเรี
ยนแต่
ละคนได้
รั
บการศึ
กษาที่
สร้
างสรรค์
และหลั
กสู
ตรที่
มุ่
งเน้
นความเป็
นสากลซึ่
งจะก่
อให้
เกิ
ดการเรี
ยนรู้
ในโลกแห่
งความเป็
จริ
ง ผมขอเชิ
ญชวนให้
คุ
ณติ
ดต่
อกั
บเราเพื่
อปรึ
กษาหารื
อกั
นว่
าเราจะสามารถช่
วยให้
คุ
ณก้
าวหน้
ในอาชี
พที่
คุ
ณเลื
อกได้
อย่
างไร
ในฐานะสถาบั
นที่
จดทะเบี
ยนกั
บ CRICOS วิ
ทยาลั
ยจอห์
นพอลมี
เป้
าหมายหลั
กในการให้
การ
ศึ
กษาและอบรมและจำ
�เป็
นจะต้
องส่
งรายงานประจำ
�ปี
ให้
กั
บทั้
งรั
ฐบาลเครื
อรั
(รั
ฐบาลกลาง)
และรั
ฐบาลรั
ฐ (สามารถอ่
านรายงานได้
จากเว็
บไซต์
ของเรา ที่
www.jpic.com.au)
ผมหวั
งเป็
นอย่
างยิ่
งที่
จะได้
ต้
อนรั
บคุ
ณสู่
บริ
สเบน
Russell Welch
ผู้
อำ
�นวยการ
– JPIC
| 3