image
image
image
image
image
image
image
การใช้
ชี
วิ
ตและศึ
กษา
ในควี
นสแลนด์
ภู
มิ
อากาศและฤดู
กาล
วิ
ทยาลั
ยจอห์
นพอลมี
ที่
ตั้
งที่
เข้
าถึ
งได้
สะดวกสบายที่
เดซี
ฮิ
ลล์
บริ
เวณช่
วงต่
อระหว่
างโลแกนซิ
ตี้
กั
บบริ
สเบน มี
การบั
นเทิ
ง การจั
จ่
าย ร้
านอาหารและการท่
องเที่
ยวที่
หลากหลาย สภาพภู
มิ
อากาศแบบกึ่
งเขตร้
อน ซึ่
งมี
ฤดู
หนาวที่
ไม่
หนาวจั
ดและฤดู
ร้
อนที่
ไม่
ร้
อน
จั
ด ตลอดจนวิ
ถี
ชี
วิ
ตที่
ปลอดภั
ย เป็
นมิ
ตรและผ่
อนคลายของเรา เหมาะกั
บการผสมผสานการเรี
ยนและการพั
กผ่
อนหย่
อนใจเป็
อย่
างยิ่
โลแกนและบริ
สเบนมี
เครื
อข่
ายระบบขนส่
งที่
ครอบคลุ
มกว้
างขวาง ให้
คุ
ณมี
อิ
สระที่
จะเดิ
นทางไปในที่
ต่
าง ๆ โดยทางรถโดยสาร
ประจำ
�ทาง รถไฟ เรื
อข้
ามฝากความเร็
วสู
งและระบบทางด่
วนที่
ดี
เยี่
ยม จากความท้
าทายในห้
องเรี
ยนไปยั
งความสงบของสภาพ
แวดล้
อมที่
งดงามของเรา
จากการคาดคะเน คุ
ณจะต้
องใช้
เงิ
นประมาณ 14,000-18,000 ดอลลาร์
ออสเตรเลี
ยต่
อปี
ที่
จะใช้
ชี
วิ
ตในบริ
สเบน จำ
�นวนนี้
ครอบคลุ
มค่
าที่
พั
ก เดิ
นทาง อาหาร บั
นเทิ
ง เสื้
อผ้
าและตำ
�ราเรี
ยน แต่
ไม่
ครอบคลุ
มค่
าเครื่
องบิ
น ค่
าเล่
าเรี
ยนและค่
าใช้
จ่
ายเพิ่
มเติ
สำ
�หรั
บการใช้
ชี
วิ
ตที่
หรู
หรา
เหตุ
ผลหลั
กห้
าประการที่
เลื
อกใช้
ชี
วิ
ตและศึ
กษาในควี
นสแลนด์
สภาพแวดล้
อมที่
ปลอดภั
สภาพภู
มิ
อากาศแบบเขตร้
อน
ค่
าครองชี
พต่ำ
ฤดู
ร้
อน
ธั
นวาคม ถึ
ง กุ
มภาพั
นธ์
25
O
– 32
O
C
ฤดู
ใบไม้
ร่
วง
มี
นาคม ถึ
ง พฤษภาคม
18
O
– 26
O
C
ฤดู
หนาว
มิ
ถุ
นายน ถึ
ง สิ
งหาคม
10
O
– 25
O
C
ฤดู
ใบไม้
ผลิ
กั
นยายน ถึ
ง พฤศจิ
กายน
20
O
– 30
O
C
เที่
ยวบิ
นตรง
ชายหาดสวยงามมากมาย
| 15