image
นั
กเรี
ยนจะได้
รั
บอาหารทุ
กมื้
อ มี
ห้
องนอนของตั
วเอง มี
สิ่
งอำ
�นวย
ความสะดวกเพื่
อการเรี
ยน การซั
กรี
ด ตลอดจนยานพาหนะ (รวม
ทั้
งรถยนต์
รถโดยสารประจำ
�ทางและรถไฟ) ไปกลั
บระหว่
างบ้
านถึ
โรงเรี
ยนเพื่
อเข้
าเรี
ยนและทำ
�กิ
จกรรมเสริ
มหลั
กสู
ตรต่
าง ๆ
สำ
�หรั
บนั
กเรี
ยนที่
ต้
องการหนั
งสื
อรั
บรองสวั
สดิ
การและที่
พั
ก (Letter
of Welfare and Accommodation) เพื่
อช่
วยในการสมั
ครของวี
ซ่
เราแนะนำ
�ให้
ใช้
โปรแกรมโฮมสเตย์
ของเรา ผู้
ปกครองที่
ต้
องการ
ให้
นั
กเรี
ยนพั
กอยู่
กั
บญาติ
สนิ
ทหรื
อเพื่
อนของครอบครั
วจะต้
องให้
ความยิ
นยอมเป็
นลายลั
กษณ์
อั
กษรแต่
แรก ผู้
ที่
จะพั
กด้
วยนั้
นจะ
ต้
องมี
คุ
ณสมบั
ติ
เหมาะสมและอายุ
เกิ
น 21 ปี
ขึ้
นไป (กรุ
ณาดู
ราย
ละเอี
ยดจากเว็
บไซต์
ของ DIAC)
ผู้
ปกครองโฮมสเตย์
จะรั
บผิ
ดชอบในเรื่
องงานทางวิ
ชาการและเสริ
หลั
กสู
ตรทั้
งหมดของนั
กเรี
ยนร่
วมกั
บทางวิ
ทยาลั
ย ครอบครั
วโฮม
สเตย์
ของเราทำ
�หน้
าที่
มากกว่
าเพี
ยงแค่
ให้
ที่
พั
กและอาหาร พวกเขา
เปิ
ดหั
วใจ บ้
านและครอบครั
วของพวกเขาเพื่
อต้
อนรั
บนั
กเรี
ยนต่
าง
ชาติ
ให้
ได้
มี
“บ้
านยามไกลบ้
าน”
ลั
กษณะที่
สำ
�คั
ญที่
สุ
ดของโฮมสเตย์
ก็
คื
อนั
กเรี
ยนได้
รั
บการปฏิ
บั
ติ
ในฐานะสมาชิ
กของครอบครั
วคนหนึ่
ง ซึ่
งได้
แสดงให้
เห็
นมาแล้
วว่
ช่
วยปรั
บปรุ
งภาษาอั
งกฤษและลดความคิ
ดถึ
งบ้
านของนั
กเรี
ยนได้
การอยู่
ในโฮมสเตย์
ช่
วยให้
นั
กเรี
ยนได้
มี
ส่
วนร่
วมกั
บกิ
จกรรมต่
าง
ของครอบครั
วโฮมสเตย์
ชาวออสเตรเลี
การใช้
ชี
วิ
ตร่
วมกั
ครอบครั
วชาวออสเตรเลี
ยเป็
นส่
วนหนึ่
งของประสบการณ์
การเรี
ยน
รู้
ในออสเตรเลี
ยที่
มี
ค่
ามากสำ
�หรั
บนั
กเรี
ยนนานาชาติ
ตลอดจน
สนุ
กสนานและมี
คุ
ณค่
าสำ
�หรั
บทุ
กคนที่
เกี่
ยวข้
อง
| 11