Giới Thiệu Trường Quốc Tế John Paul - page 8

Lịch Học
2013
KHÓA 3
Ngày 16 tháng 7
Ngày 20 tháng 9 (9.8 tuần)
Học sinh mới sẽ làm bài kiểm tra xếp lớp vào ngày 16 tháng 7
KHÓA 4
Ngày 9 tháng 10
Ngày 6 tháng 12 (8.9 tuần)
Học sinh mới sẽ làm bài kiểm tra xếp lớp vào ngày 8 tháng 10
2014 (bản dự thảo)
KHÓA 1
Ngày 28 tháng 1
Ngày 04 tháng 4 (9.8 tuần)
Học sinh mới sẽ làm bài kiểm tra xếp lớp vào ngày 28 tháng 1
KHÓA 2
Ngày 22 tháng 4
Ngày 27 tháng 6 (9.6 tuần)
Học sinh mới sẽ làm bài kiểm tra xếp lớp vào ngày 22 tháng 4
KHÓA 3
Ngày 21 tháng 7
Ngày 19 tháng 9 (9.8 tuần)
Học sinh mới sẽ làm bài kiểm tra xếp lớp vào ngày 21 tháng 7
KHÓA 4
Ngày 7 tháng 10
Ngày 28 tháng 11 (8.9 tuần)
Học sinh mới sẽ làm bài kiểm tra xếp lớp vào ngày 7 tháng 10
1,2,3,4,5,6,7 9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,...25
Powered by FlippingBook