Giới Thiệu Trường Quốc Tế John Paul - page 7

• DỰ BỊ TIỂU HỌC (Lớp 1 – 6)
• TIỂU HỌC CHUYÊN QUỐC TẾ (Lớp 1 – 6)
• DỰ BỊ PHỔ THÔNG TRUNG HỌC (7 – 12)
• TRUNG HỌC PHỔ THÔNG (7 – 12)
• TRUNG HỌC CHUYÊN QUỐC TẾ (Lớp 11 – 12)
• DỰ BỊ ĐẠI HỌC (Foundation)
• CÁC KHÓA HỌC NGẮN HẠN
• CÁC KHÓA HỌC HÈ
Các Khóa Học
CRICOS: 00500B
1,2,3,4,5,6 8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,...25
Powered by FlippingBook