Giới Thiệu Trường Quốc Tế John Paul - page 24

Sumin Jang
Seoul, Hàn Quốc
Highest score in IB 43/ 45
University of South Korea
Maya Furmanovsky
Tokyo, Nhật
OP1
University – Waseda in Tokyo
Vennice Zhang
Quảng Châu, Trung Quốc
OP1
University of Melbourne
Lê Minh Nguyệt
Việt Nam
OP3
University of Melbourne
1...,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23 25
Powered by FlippingBook