Giới Thiệu Trường Quốc Tế John Paul - page 22

Học Phí
2013 Lệ Phí
Đã được cập nhật vào ngày 15 tháng 9 năm 2012
Trường Quốc Tế John Paul
Phí Nộp Đơn (miễn hoàn lại)
A$250
Phí Tuyển Sinh (sẽ đóng khi nhận chấp nhập giấy nhập học)
A$300
Kiểm tra xếp lớp
A$450
Phí học vụ
(mỗi năm)
A$600
Bảo hiểm y tế một năm
A$420
Bảo hộ học sinh dưới 18 tuổi
(A$250 một kỳ)
A$1,000
Học Phí Dự Bị Trung Học (HSPC)
(A$4,500 một kỳ)
A$18,000
Học Phí Dự Bị Tiểu Học (IPP)
(A$3,750 một kỳ)
A$15,000
Đồng Phục : (2 bộ )
A$500
Đón từ phi trường (mỗi học sinh)
A$200
Sắp đặt nơi cư ngụ
A$200
Lệ phí Cư Ngụ
(A$3,300 một kỳ)
A$13,200
Trường John Paul
Lớp 1 – 6 (mỗi năm)
A$15,000
Lớp 7 – 12 (mỗi năm)
A$18,600
Các phí ở trên được cập nhật thường xuyên, để biết chính xác xin quí phụ huynh truy cập vào trang mạng
1...,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21 23,24,25
Powered by FlippingBook