Giới Thiệu Trường Quốc Tế John Paul - page 16

Chương Trình Chuyên Quốc Tế
(Bậc Tiểu Học và Trung Học Phổ Thông)
• Bằng Tốt Nghiệp Phổ Thông Quốc tế (IB) được công nhận bởi các trường đại học hàng
đầu thế giới
• Học sinh hiện đang học các chứng chỉ IB tại Việt Nam cũng có thể chọn học các chứng chỉ
IB tại John Paul College (JPC) cho một học kỳ hoặc một năm học.
• JPC, học sinh có thể học hai năm IB Diploma lớp 11 và 12, tốt nghiệp lớp 12 với hai văn
bằng:
Bằng Tốt Nghiệp Phổ Thông Úc do tiểu bang Queensland cấp (QSA)
Bằng Tốt Nghiệp Phổ Thông Quôc Tế IB (do Tổ Chức Quốc Tế IB)
• Chương trình IB có khối lượng và yêu cầu cao hơn chương trình phổ thông bình thường
• Học sinh có điểm IB tốt sẽ có cơ hội được nhận vào các trường Đại Học hàng đầu thế giới
• Tập trung phát triển năng lực tu duy
• Phát triển tầm nhìn thế giới rộng hơn
• Tiếp cận chuyên sâu vào các môn học
• Quản lý thời gian va giải quyết vấn đề
• kỹ năng nghiên cứu và tổ chức
• Tham gia các hoạt động xã hội, cộng đồng bên ngoài lớp học
• Những học sinh tốt nghiệp chương trình IB thường có kết quả tốt hơn nhiều so với học
sinh khác khi vào Đại học.
CRICOS: 00500B
1...,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15 17,18,19,20,21,22,23,24,25
Powered by FlippingBook