Giới Thiệu Trường Quốc Tế John Paul - page 15

Kiểm
Tra
Xếp
Lớp
Cấp Độ 5 Dự Bị Trung Học 10 Tuần
Cấp Độ 4 Dự Bị Trung Học 10 Tuần
Cấp Độ 3 Dự Bị Trung Học 10 Tuần
Cấp Độ 2 Dự Bị Trung Học 10 Tuần
Cấp Độ 1 Dự Bị Trung Học 10 Tuần
Chương Trình Dự Bị Tiểu Học 20 Tuần
Lớp 12
Đại Học
Năm Thứ 1
Chương Trình Chuyên Quốc Tế
(nhập học tháng 1 hàng năm)
Lớp 11 (nhập học tháng 01 / 04 / 07)
Lớp 10 (nhập học tháng 01 / 04 / 07 / 10)
Lớp 7 đến lớp 9
(nhập học tháng 01 / 04 / 07 / 10)
Lớp 4 đến lớp 6
(nhập học tháng 01 / 04 / 07 / 10)
tại trường John Paul
CRICOS: 00500B
Dự Bị Đại Học
Anh Văn
Toán
Sinh Học
Khoa Học
Vật Lý
Hóa Học
Kế Toán
Kinh Tế
Kinh Doanh
Luật
Công Nghệ Thông Tin
Thiết Kế
Quản Lý Khách Sạn
Tiếng Trung Quốc
Tiếng Nhật
Lịch Sử
Và nhiều hơn nữa…
Theo học Đại Học các ngành
Kinh Tế, Kế Toán, Luật,
Công Nghệ Thông Tin, Tài
Chính Ngân Hàng
Anh Văn
Toán Phổ Thông (B)
Toán Kỷ Thuật (C)
Công Nghệ Thông Tin
Kết Toán
Quản Lý
Luật
Tiếng Trung Quốc
Tiếng Nhật
Quản Lý Khách Sạn
Theo học Đại Học các ngành
Y, Sức Khỏe, Sinh Học, Kỹ
Sư Điện Tử / Cầu Đường
Anh Văn
Toán Phổ Thông (B)
Toán Kỷ Thuật (C)
Hóa Học
Sinh Học
Vật Lý
Thiết Kế
Tiếng Trung Quốc
Tiếng Nhật
Lịch Sử
6 Môn
Môn Bắt Buộc
Môn Tự Chọn
(4 môn tự
chọn)
42 Môn Lựa Chọn
Bằng Tốt
Nghiệp
Trung Học
1...,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14 16,17,18,19,20,21,22,23,24,...25
Powered by FlippingBook